girl boy

Kurzy češtiny a doučování - Dospělí

Harmonogram kurzů podzim 2021 - zima 2022

 

Online a offline kurzy ( 4 - 8 studentů ve skupině )

 

A0 úplní začátečníci 

Termín: 21.9. 2021 - 27.1. 2022
Den a čas: úterý, čtvrtek 17.30 - 18.30
Počet: 32 lekcí x 60 minut
Místo: Učebna Praha 1 (Muzeum)
Cena: 4800 Kč (150 Kč/60 minut)

 

A0 úplní začátečníci II

Termín: 22.9. 2021 - 31.1. 2022
Den a čas: pondělí,  středa 17.30 - 18.30
Počet: 32 lekcí x 60 minut
Místo: online
Cena: 4800 Kč (150 Kč/60 minut)


Pro koho je kurz A0 určený?

Tento kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří s českým jazykem zatím nemají žádné zkušenosti, nebo jsou jejich znalosti zcela minimální.

Co musím umět?

Pro přihlášení do tohoto kurzu není třeba, abyste něco uměli, naše trpělivé učitelky Vás všechno naučí od úplného začátku.

 


 

A0-A1 začátečníci

Termín: 22.9. 2021 - 31.1. 2022
Den a čas: pondělí,  středa 18.30 - 19.30
Počet: 32 lekcí x 60 minut
Místo: Učebna Praha 1 (Muzeum)
Cena: 4800 Kč (150 Kč/60 minut)

 

A0-A1 začátečníci II

Termín: 21.9. 2021 - 27.1. 2022
Den a čas: úterý, čtvrtek 17.30 - 18.30
Počet: 32 lekcí x 60 minut
Místo: online
Cena: 4800 Kč (150 Kč/60 minut)

 
Pro koho je kurz A0/A1 určený?

Kurz je vhodný pro studenty, kteří se v minulosti český jazyk již učili, ale zatím zvládají jen úplné základy (frekventované fráze a nejběžnější slovní zásobu) a potřebují své znalosti prohloubit.

Co musím umět?

Pokud se přihlásíte do tohoto kurzu, měli byste se umět představit, znát frekventované názvy budov a institucí (např. banka, obchod, škola...) a pomocí jednoduchých frází vyjádřit, jaké je vaše oblíbené jídlo a pití (to odpovídá přibližně prvním třem lekcím v učebnici Česky krok za krokem 1 od Lídy Holé).


 

A1 velmi mírně pokročilí

Termín: 22.9. 2021 - 31.1. 2022
Den a čas: pondělí,  středa 17.00 - 18.00
Počet: 32 lekcí x 60 minut
Místo: Učebna Praha 1 (Muzeum)
Cena: 4800 Kč (150 Kč/60 minut)

 

A1 velmi mírně pokročilí II

Termín: 21.9. 2021 - 27.1. 2022
Den a čas: úterý, čtvrtek 19.00 - 20.00
Počet: 32 lekcí x 60 minut
Místo: online
Cena: 4800 Kč (150 Kč/60 minut)


Pro koho je kurz A1 určený?

Kurz je koncipovaný pro velmi mírně pokročilé studenty, kteří se český jazyk aktivně učí, ale stále patří mezi uživatele základů jazyka.

Co musím umět?

Pokud se přihlásíte do tohoto kurzu, měli byste znát frekventované výrazy a pomocí základních frází se domluvit v každodenních situacích (objednávání jídla v restauraci, kupování jízdenky na vlak, doptání se na cestu atp.). Předpokládá se, že již budete mít gramatický základ: budete umět časovat frekventovaná slovesa, budete vědět, co je akuzativ, budete umět minulý čas (to odpovídá přibližně prvním šesti lekcím v učebnici Česky krok za krokem 1 od Lídy Holé).


 

A2 mírně pokročilí

Termín: 22.9. 2021 - 31.1. 2022
Den a čas: pondělí,  středa 17.30 - 18.30
Počet: 32 lekcí x 60 minut
Místo: online
Cena: 4800 Kč (150 Kč/60 minut)


Pro koho je kurz A2 určený?

Kurz je určený mírně pokročilým studentům, kteří se česky učí už poměrně dlouhou dobu a zvládají vyjádřit základní informace o sobě, své rodině, místě, kde bydlí, o zaměstnání, nakupování, počasí, cestování atd.

Co musím umět?

Měli byste umět komunikovat v běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Předpokládá se, že zvládáte velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumíte natolik, abyste konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet. Umíte se vyjadřovat v minulém, přítomném i budoucím čase. Dokážete popsat svou rodinu, místo, kde bydlíte, zaměstnání ad. Umíte vyjádřit své pocity a emoce (např. není mi dobře, bolí mě hlava apod.). Měl/a byste umět učivo, které odpovídá prvním dvanácti lekcím v učebnici Česky krok za krokem 1 od Lídy Holé.

 

B1 mírně pokročilí

Termín: 21.9. 2021 - 27.1. 2022
Den a čas: úterý, čtvrtek 19.00 - 20.00
Počet: 32 lekcí x 60 minut
Místo: online
Cena: 4800 Kč (150 Kč/60 minut)


Pro koho je kurz B1 určený?

Kurz je pro středně pokročilé studenty, kteří jsou aktivními uživateli jazyka a zvládají se samostatně dorozumět ve většině běžných situací (např. u lékaře, na úřadech, v obchodech, při telefonních rozhovorech, na letišti atd.).

Co musím umět?

Do tohoto kurzu se můžete přihlásit, pokud rozumíte hlavním myšlenkám, které se týkají beěžných témat, s nimiž se pravidelně setkáváte v práci, ve škole, ve volném čase atd. Vaše čeština je na takové úrovni, že si dokážete poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování. Umíte napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znáte. Dokážete jednoduše popsat své zážitky a plány a vysvětlit své názory. Předpokládá se, že se česky učíte již dlouho dobu a orientujete se v gramatickém systému. Před vstupem do kurzu byste měli mít probrané učivo, které odpovídá celé učebnici Česky krok za krokem 1 od Lídy Holé.


 

B2 Pokročilí

Termín: 22.9. 2021 - 31.1. 2022
Den a čas: pondělí,  středa 19.00 - 20.00
Počet: 32 lekcí x 60 minut
Místo: online
Cena: 4800 Kč (150 Kč/60 minut)


Pro koho je kurz  B2 určený?

Kurz je vhodný pro pokročilé studenty, kteří rozumí složitějším textům, dokáží se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohou vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Co musím umět?

Do tohoto kurzu se můžete přihlásit, pokud se plynule a souvisle vyjadřujete, dokážete psát delší texty, nedělá vám problém číst české novinové zprávy a poslouchat česká rádia, nebo sledovat české seriály a filmy (nepředpokládá se, že rozumíte všemu, důležité je, že chápete hlavní myšlenku a dokážete převyprávět, o čem zpráva / seriál / film /rozhlasový pořad je). Předpokládá se, že budete aktivně používat všech sedm pádů a nebudete dělat gramatické chyby, které by bránily porozumění. V komunikaci s rodilými mluvčími dokážete aktivně vést dialog, argumentovat a obhajovat své myšlenky a názory. Dokážete si poradit i s odbornějšími tématy (např. globální oteplování, virtuální svět, genderové stereotypy atd.). Před vstupem do kurzu byste měli mít probrané učivo obsažené v učebnici Česky krok za krokem 1 a alespoň prvních šestnáct kapitol z učebnice Česky krok za krokem 2 (obě od Lídy Holé). 

C1 Velmi pokročilí

Termín: 22.9. 2021 - 31.1. 2022
Den a čas: pondělí,  středa 17.30 - 18.30
Počet: 32 lekcí x 60 minut
Místo: online
Cena: 4800 Kč (150 Kč/60 minut)

Pro koho je kurz  C1 určený?

Kurz je vhodný pro velmi pokročilé studenty, kteří zvládají plynulou a spontánní komunikaci, rozeznávají širokou škálu hovorových výrazů (včetně idiomatických) a dokáží postřehnout stylové posuny v řeči. Kurz je vhodný pro zájemce, kteří češtinu aktivně používají na takové úrovni, že se téměř vyrovnají rodilým mluvčím. V rámci našich lekcí si budeme rozšiřovat lexikum a upevňovat gramatická pravidla. Budeme trénovat porozumění projevů, pronášených v rychlém tempu rodilého mluvčího.

Co musím umět?

Předpokládá se, že budete bez větších potíží rozumět jakémukoli druhu mluveného projevu (živému nebo vysílanému). Měli byste také rozumět různým typům frazémů (přirovnáním, rčením, pořekadlům, příslovím, event. i některým pranostikám).

 

 

Příprava na zkoušky k trvalému pobytu/občanství online

 

Příprava na zkoušku A2

Termín: 4.10. - 16.12. 2022
Den a čas: pondělí, úterý, čtvrtek 09:00 - 10:00
Počet: 32 lekcí x 60 minut
Místo: online
Cena: 5600 Kč (175 Kč/60 minut)

Podrobnější informace zde >>>.


Pro koho je kurz určený?

Kurz je určený mírně pokročilým studentům, kteří se česky učí už poměrně dlouhou dobu a zvládají vyjádřit základní informace o sobě, své rodině, místě, kde bydlí, o zaměstnání, nakupování, počasí, cestování atd.

Co musím umět?

Umím komunikovat v běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet. Umím se vyjadřovat v minulém, přítomném i budoucím čase. Dokážu popsat svou rodinu, místo, kde bydlím, zaměstnání ad. Umím vyjádřit své pocity a emoce (např. není mi dobře, bolí mě hlava apod.). Měl/a bych umět učivo, které odpovídá prvním dvanácti lekcím v učebnici Česky krok za krokem 1 od Lídy Holé.

Jak v tomto kurzu pracujeme?

Zkouška se skládá ze 4 částí: čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní a mluvení. V kurzu dostanete příležitost si všechny tyto dovednosti procvičit na jednotlivých tématech, která Vás mohou u zkoušky potkat. Zatímco v hodinách se soustředíme hlavně na mluvený projev, trénink dalších dovedností lektor umožňuje zejména formou domácích úkolů a diskuze nad nimi. Upozorňujeme proto studenty, že kurz je náročný na čas věnovaný domácí přípravě.


 

Příprava na zkoušku B1

Termín: 21.9. 2021 - 27.1. 2022
Den a čas: úterý, čtvrtek 17:30 - 18:30
Počet: 32 lekcí x 60 minut
Místo: online
Cena: 5600 Kč (175 Kč/60 minut)


Pro koho je kurz určený?

Kurz je pro středně pokročilé studenty, kteří jsou aktivními uživateli jazyka a zvládají se samostatně dorozumět ve většině běžných situací (např. u lékaře, na úřadech, v obchodech, při telefonních rozhovorech, na letišti atd.).

Co musím umět?

Do tohoto kurzu se můžete přihlásit, pokud rozumíte hlavním myšlenkám, které se týkají běžných témat, s nimiž se pravidelně setkáváte v práci, ve škole, ve volném čase atd. Vaše čeština je na takové úrovni, že si dokážete poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování. Umíte napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znáte. Dokážete jednoduše popsat své zážitky a plány a vysvětlit své názory. Předpokládá se, že se česky učíte již dlouho dobu a orientujete se v gramatickém systému. Před vstupem do kurzu byste měli mít probrané učivo, které odpovídá celé učebnici Česky krok za krokem 1 od Lídy Holé.

Jak v tomto kurzu pracujeme?

Zkouška se skládá ze 4 částí: čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní a mluvení. V kurzu dostanete příležitost si všechny tyto dovednosti procvičit na jednotlivých tématech, která Vás mohou u zkoušky potkat. Zatímco v hodinách se soustředíme hlavně na mluvený projev, trénink dalších dovedností lektor umožňuje zejména formou domácích úkolů a diskuze nad nimi. Upozorňujeme proto studenty, že kurz je náročný na čas věnovaný domácí přípravě.

V kurzu obvykle každý týden věnujeme jednomu z témat jako je např. nakupování, zdraví a životní styl nebo cestování. Učitel studentům dává s předstihem za domácí úkol úlohy na poslech a čtení, které jim umožní do tématu proniknout a osvojit si slovní zásobu. Tyto úlohy kopírují formu úkolů v oficiálních testech. Psaní písemných úloh studenti dostávají později jako další domácí úkol, vždy k němu ale obdrží detailní komentář od lektora a dostanou příležitost o něm diskutovat v následující lekci.

 

Na kurz je možné se přihlásit i v průběhu semestru.

Pro více informaci a přihlášení nás kontaktujte. 

 

Individuální kurzy a doučování - čekací doba na lektora zhruba 2-3 týdny.

Kdy: čas dle vašeho výběru
Kde: Učebna Praha 1  /  u Vás doma nebo kdekoliv jinde
Cena: 320 Kč/60 minut /  450 Kč/60 min

 

Příprava na zkoušku A2 nebo B1

Kdy: čas dle vašeho výběru
Kde: Učebna Praha 1   /  u Vás doma nebo kdekoliv jinde
Cena: 360 Kč/60 minut  /  490 Kč/60 min