girl boy

Kurzy pro firmy - Jazykové úrovně

A1 - Úvodní kurz pro začátečníky

Účastníci úvodního kurzu si osvojí užitečné fráze pro každodenní komunikaci a gramatiku nezbytnou pro život v ČR. Kurz seznamuje s fonetickou stránkou jazyka, časováním hlavních sloves, s nejběžnějšími zájmeny a s nejfrekventovanějším českým pádem - akuzativem. Studenti se naučí, jak představit sebe a členy své rodiny, jak správně užívat základní časové údaje, jak si objednat jídlo v restauraci a jak krátce popsat své záliby a koníčky.

 

A2 - Navazující kurz pro mírně pokročilé

Tento kurz rozšiřuje úvodní kurz o další témata a prohlubuje základní znalost jazyka. Kromě jiného nabízí studentům pokročilou gramatiku a slovní zásobu důležitou pro fungování ve společnosti. Frekventanti navazujícího kurzu se naučí popsat cestu či jinou osobu, vyzkouší si napsat inzerát a procvičí si komunikaci v obchodě nebo s lékařem.

 

B1 - Gramaticky zaměřený kurz pro středně pokročilé studenty

V probírané látce kurzu se objevují složitější gramatické jevy jako je vyjadřování minulého času nebo vidu v češtině. Studenti se učí sestavovat komplikovanější větné celky pomocí spojek a předložek. Cílem je obohatit vyjadřovací schopnosti účastníků kurzu v daném jazyce. Po absolvování tohoto kurzu je student schopen komunikovat v široké škále situací, umí porovnávat věci a vyjadřovat se různým způsobem.

 

B2 - Konverzační kurz pro pokročilé studenty

Kurz je vhodný pro pokročilé studenty. Ideální volba pro klienty slovanského původu nebo pro ty, kteří chtějí zlepšit své jazykové dovednosti i po delším pobytu v zemi. Kurz je navržen tak, aby studenti po jeho absolvování mluvili plynně, proto je hlavní náplní jednotlivých lekcí diskuze na dané téma. Zaměřuje se na větnou strukturu a slovosled. Aby byl zaručen skutečný pokrok frekventantů a individuální přístup ke každému z účastníků, počet studentů v tomto kurzu je omezen.

 

C1 – Kurz pro velmi pokročilé studenty

Kurz je určen pouze pro velmi pokročilé studenty, kteří jsou již schopni v jazyce diskutovat a argumentovat. Zaměřuje se na složité gramatické a syntaktické jevy jako jsou jednotlivé časy nebo kondicionál, stylistickou stránku jazyka a synonymní vyjádření. Nabízí studentům osvojení široké škály vyjadřovacích technik a správného užití jazyka v různých komunikačních situacích a v různém kontextu.